اساسنامه جبهه ازادیخواهان مردم ایران

زمزمه ماندن اسد در قدرت و اسکورت نیروهای داعش جهت خروج از محاصره نشان از فریب خوردن دنیا در جنگ سوریه دارد .

علیرغم ادعاهای حکومت ایران مبنی بر جنگ با تروریسم داعش و ازدیاد آمار کشته های این کشور در سوریه ، اخبار جابجایی نیروهای داعش در سوریه به مرزهای غربی عراق…