بزرگترین اشتباه سیاسی خسروپرویز که سرآغاز یورش تازیان به ایران شد

.حیره یکی از شهرهایی بود که در شمال شرقی شبه جزیره ی عربستان قرار داشت و حاکمان تازی آن از تیره ی بنی لخم بودند و به طور مستقیم توسط دربار ساسانی به این سمت منصوب می شدند.موقعیت استراتژیک این شهر طوری بود که همواره جلو ورود قبایل گرسنه و بیابانگرد تازی و یورشهای آنها…