اطلاعیه شورای مرکزی جبهه آزادیخواهان مردم ایران

با درود به هم میهنان عزیز
از این تاریخ یک شنبه 31 /1/ 2016 بر اساس جلسه 360 سیصدو شستم شورای مرکزی جبهه آزادیخواهان مردم ایران هر گونه مکاتبات اداری و یا مصاحبه های تلوزیونی و یا صحبتهای متفرقه از طرف سخنگوی جبهه آزادیخواهان مردم ایران آقای عزت الله قریشی بر اساس آئین نامه شماره 10 تبصره 2 سال 2014 شورای مرکزی جبهه آزادیخواهان مردم ایران منتشر خواهد شد . لذا هرگونه صحبت و یا گفتاری غیر از سخنگوی جبهه آزادیخواهان مردم ایران مردود می باشد.

عزت الله قریشی
سخنگوی جبهه آزادیخواهان مردم ایران

ezati

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s