كويت: توهین به سعودی توهین به ماست، و ما تحمل نمی‌کنیم

eit.jpg

وزير خارجه كويت شيخ صباح الخالد الصباح، با اشاره به اظهارات توهين آميز عبدالحميد دشتى نماينده مجلس اين كشور، اعلام كرد كه ” دولت مصمم است برخوردی قاطعانه عليه هر كسى كه توهينى به پادشاهى عربى سعودى روا دارد، اتخاذ كند”.

الصباح در جلسه روز سه شنبه مجلس كويت كه به بحث اظهارات دشتى عليه سعودى و كشورهاى عربى خليج اختصاص داده شده بود،، گفت: “كارى را كه انجام مى دهيم در مقام اول دفاع از كويت است، قبل از اينكه دفاع از برادران ما در پادشاهى عربى سعودى باشد”.

وى افزود: “در بحبوبه ى جشنهاى ملى ، نما ينده اى همانند دشتى خواست تا شور و شادى اين جشنها را با توهين و تعرض به سعودى به هم زند ، و ديگران نيز همين تلاشها را انجام داداند ، اما آرزويشان برآورده نشد”.

از سوى ديگر ، دشتى نماينده مجلس كويت ، توهين در روزهاى جشن ملى به سعودى را رد كرد و گفت : ” شرط مى بندم اگر كسى توانست ثابت کند كه من نام سعودى را بر زبان آورده باشم يا حركتى در اين مورد انجام داده باشم ودر غير اين صورت مرا محاكمه كنيد”.

گفتنى است كه تعدادى از نمايندگان درخواست برگزارى جلسه مجلس كويت براى بحث پیرامون اظهارات عمدى دشتى عليه سعودى و كشورهاى عربى خلیج داده بودند.

Advertisements

1 Comment

 1. دانسانی عالم وحدت او یا تول مسلمانان باید متحد شی.
  تفرقه مونږ لپاره لکه زهر دی چی تول مونږ ته ویجار کوی. پښتو ژبه یوه شرقی ایرانی ژبه دی. تاسو کوالای شی چی دغه حقیقت ته اینترنت سره تحقیق کوی. تول ملتونه چی دختیځ ترمنځ ژوند کوی ورور او خویندی دی. که تاسو مسلمان دی حضرت آدم او حوا زمونږ تول انسانان پلار او مور دی؟ او مونږ تول قومونه او یا ملتونه چی خاورمیانه ژوند کوی باید متحد شی ځکه چه مونږ
  ورورونه او خویندی دی. ترک پارس لر کرد پښتو تاجیک او عرب او… تول یوه لویی ملت دی که متحد نشی تول مونږ ستونزی لرو. فلات ایران لکه خراسان یا آریانا یواځی یوه نوم دی. افغانستان او پاکستان عراق او ایران او… جدید او تازه نومونه دی چی لویی استعمار او استحمار سره مونږ لپاره موجود شوی دی. تول نومونه یواځی مصنوعی نومونه دی. مونږ یوه لویی ملت دی. مګر پاکستان پښتون ملتونه نه لری؟
  حضرت محمد ص یواځی یوه دین لری او دغه دین نوم اسلام دی چی وایی مسلمانان تول باید تحصیلات کوی تحصیلات تول مسلمان ښځه او نرینه فرض دی او دویی باید حتی تحصیل او زده کوونکی لپاره چین ته ځی.
  متاسفانه زمونږ مشران یا نادان دی یا دیر خودخواه دی دویی یواځی پيسو او قدرت یا شوکت غواری او دویی ته مهمه نه دی چی مونږ اکثر بیسواد دی او امکانات نه لری چی تحصیل کوی او ښوونځی یا پوهنتونونه تحصیل علم دوام ورکوی.
  که زمونږ مشران لکه خوزه آمریکایی جنوبی اوروګویه ولسمشر کارونه کوی زمونږ هیوادونه دیر ښه شوی دی. ولسمشر خوزه ۹۰٪ هغه معاش ته فقیران ورکوی او دیر ساده ژوند کوی لکه یو فقیر انسان او هغه هیواد دیر ښه دی او غلا یا رشوت خوری موجوده نه دی. ځکه چه معیار یواځی پيسو نه دی. دغه ستونزی چی مونږ لرو لکه تفرقه شیعه او سنی او یهودی او مسلمان ترمنځ او یا تفرقه ترمنځ عیسوی او مسلمان یا بهایی او مسلمان زمونږ تول هیوادونه ویجار کوی. وګوری چی پنځه دیرش کال جګری مونږ ته استفاده ور نکوی همدارنګه دغه جګره تول زمونږ هیواد ویجاد کوی دی او زمونږ خلک ووژل شوی دی یا معلول شوی دی یا آواره وبیچاره شوی دی.
  دیګر زمونږ هیوادونه لکه عراق او سوریه او یمن دیر ویجار شوی دی. سعودی عربستان دیر بمبونه یمنی عرب ورونونه ورکوی.
  که عربستان سقوطی یمنی خلک ته مینه لری باید دویی لپاره کارونه ایجاد کوی یا پوهنتونونه پرانیستل کوی یا شفاخانه تاسیس کوی چی زمونږ ملتونه باسواد شوی دی همدارنګه حضرت محمد ص ووایی چی تول مسلمانان ورور او خویندی دی.
  دغه جګری ترمنځ مشران دی چی دویی زیاتره پیسو او زیادتره ښځی غواری؟ لکه عربستان شیخان چی دویی موټرونه طلا یا سپین زد دی. چی دغه پيسو ته بیت المال مسلمانان سره غلا کوی دی. او هیڅکله هم هغوی لاسونه قطع نه کری دی. دغه تول یا اکثر مشران لکه تروریستان او کمونیستان او کاپیتالیستان او امپریالیستان او مذهبی مشران تول یا اکثر ښه انسانان نه دی. دویی یواځی قدرت او شهوت او پیسو ځان لپاره غواری چی خصوصی عیش عشرت کوی.
  زمونږ دیر مشکلاتونه جهل بیسوادی خرافات غیر علمی رشوت خوری او حرص و طمع دی او ځینی زمونږ انسانان دیر خیانت کوی او پیسی لپاره دغه خاین او ضد ملی مشران خدمت کوی او آدمکشی غواری؟ که مونږ تول متحد شی دغه زمان مونږ کوالای شی زمونږ حقونه چی خدای غواری ترلاسه لرو.

  زمونږ تول ملتونه هغوی ژبی او هغوی البسه دیر ښه دی لکه یوه باغ چی دیر رنګارنګ ګلونه لری. دغه لپاره مونږ تول باید متحد شی او مونږ ترمنځ دیر همکاری کوی.
  مولانا جلال الدین مولوی رومی یا بلخی مونږ ته یوه کتاب ولیکل کوی دی چی تول مهم مسایل دغه کتاب ته موجوده دی. مونږ باید دغه کتاب ولولی او عمل کوی. دغه زمان چی اکثر زمونږ خلک بیسواد دی او تحصیلات نه لری دیر راحت خاین شوی دی ځکه چی نه پوهیږی چی راه یا لاره سالم چیرته دی او غلط لاره ځی؟
  فلات ایران یوه لویی ځمکه دی چی افغانستان دغه شرق ته واقع شوی دی او سیاسی ایران ایران غربی دی پښتو ژبه یوه ایرانی شرقی ژبه دی. تول کردی بلوچی اردو او … ژبی ایرانی ژبه دی. تراوسه پوری مونږ باید دیر سخت متحد شی. زمونږ هیوادونه باید متحد شی او لکه آمریکا یوه بیرق زمونږ تول هیوادونه او ملتونه لپاره لرو او محلی یا ملی بیرقونه باید زمونږ هیوادونه معرفی کوی. لکه آمریکا یا آلمان چی هر ملت یوه بیرق لری اما تول متحد شوی دی او تول یو بیرق لری. مونږ متحد نشی زمونږ تول ملتونه ښه ژوند نه کوالای شی. حریصان مشران زمونږ تول پیسی چی باید ملت لپاره خرڅ شوی دی غلا کوی او مونږ ته وسلی ورکوی او ووایی چی مونږ ترمنځ جګری لرو ځکه چی شیعه سنی قبول نه لری او سنی شیعه ته کافر ووایی او هغوی ملا ووایی چی سنی کوالای شی چی شیعه کسان ووژل کوی ځکه چه دویی کافر دی. زه هیله لرم چی مونږ تول متحد شی او زمونږ هیوادونه دیر آبادی شوی دی او دغه استعمار او استحمار چی مونږ ته ویجار کوی کل زمونږ لری شی. دانسانی عالم وحدت او یا تول مسلمانان باید متحد شی.
  تفرقه مونږ لپاره لکه زهر دی چی تول مونږ ته ویجار کوی. پښتو ژبه یوه شرقی ایرانی ژبه دی. تاسو کوالای شی چی دغه حقیقت ته اینترنت سره تحقیق کوی. تول ملتونه چی دختیځ ترمنځ ژوند کوی ورور او خویندی دی. که تاسو مسلمان دی حضرت آدم او حوا زمونږ تول انسانان پلار او مور دی؟ او مونږ تول قومونه او یا ملتونه چی خاورمیانه ژوند کوی باید متحد شی ځکه چه مونږ
  ورورونه او خویندی دی. ترک پارس لر کرد پښتو تاجیک او عرب او… تول یوه لویی ملت دی که متحد نشی تول مونږ ستونزی لرو. فلات ایران لکه خراسان یا آریانا یواځی یوه نوم دی. افغانستان او پاکستان عراق او ایران او… جدید او تازه نومونه دی چی لویی استعمار او استحمار سره مونږ لپاره موجود شوی دی. تول نومونه یواځی مصنوعی نومونه دی. مونږ یوه لویی ملت دی. مګر پاکستان پښتون ملتونه نه لری؟
  حضرت محمد ص یواځی یوه دین لری او دغه دین نوم اسلام دی چی وایی مسلمانان تول باید تحصیلات کوی تحصیلات تول مسلمان ښځه او نرینه فرض دی او دویی باید حتی تحصیل او زده کوونکی لپاره چین ته ځی.
  متاسفانه زمونږ مشران یا نادان دی یا دیر خودخواه دی دویی یواځی پيسو او قدرت یا شوکت غواری او دویی ته مهمه نه دی چی مونږ اکثر بیسواد دی او امکانات نه لری چی تحصیل کوی او ښوونځی یا پوهنتونونه تحصیل علم دوام ورکوی.
  که زمونږ مشران لکه خوزه آمریکایی جنوبی اوروګویه ولسمشر کارونه کوی زمونږ هیوادونه دیر ښه شوی دی. ولسمشر خوزه ۹۰٪ هغه معاش ته فقیران ورکوی او دیر ساده ژوند کوی لکه یو فقیر انسان او هغه هیواد دیر ښه دی او غلا یا رشوت خوری موجوده نه دی. ځکه چه معیار یواځی پيسو نه دی. دغه ستونزی چی مونږ لرو لکه تفرقه شیعه او سنی او یهودی او مسلمان ترمنځ او یا تفرقه ترمنځ عیسوی او مسلمان یا بهایی او مسلمان زمونږ تول هیوادونه ویجار کوی. وګوری چی پنځه دیرش کال جګری مونږ ته استفاده ور نکوی همدارنګه دغه جګره تول زمونږ هیواد ویجاد کوی دی او زمونږ خلک ووژل شوی دی یا معلول شوی دی یا آواره وبیچاره شوی دی.
  دیګر زمونږ هیوادونه لکه عراق او سوریه او یمن دیر ویجار شوی دی. سعودی عربستان دیر بمبونه یمنی عرب ورونونه ورکوی.
  که عربستان سقوطی یمنی خلک ته مینه لری باید دویی لپاره کارونه ایجاد کوی یا پوهنتونونه پرانیستل کوی یا شفاخانه تاسیس کوی چی زمونږ ملتونه باسواد شوی دی همدارنګه حضرت محمد ص ووایی چی تول مسلمانان ورور او خویندی دی.
  دغه جګری ترمنځ مشران دی چی دویی زیاتره پیسو او زیادتره ښځی غواری؟ لکه عربستان شیخان چی دویی موټرونه طلا یا سپین زد دی. چی دغه پيسو ته بیت المال مسلمانان سره غلا کوی دی. او هیڅکله هم هغوی لاسونه قطع نه کری دی. دغه تول یا اکثر مشران لکه تروریستان او کمونیستان او کاپیتالیستان او امپریالیستان او مذهبی مشران تول یا اکثر ښه انسانان نه دی. دویی یواځی قدرت او شهوت او پیسو ځان لپاره غواری چی خصوصی عیش عشرت کوی.
  زمونږ دیر مشکلاتونه جهل بیسوادی خرافات غیر علمی رشوت خوری او حرص و طمع دی او ځینی زمونږ انسانان دیر خیانت کوی او پیسی لپاره دغه خاین او ضد ملی مشران خدمت کوی او آدمکشی غواری؟ که مونږ تول متحد شی دغه زمان مونږ کوالای شی زمونږ حقونه چی خدای غواری ترلاسه لرو.

  زمونږ تول ملتونه هغوی ژبی او هغوی البسه دیر ښه دی لکه یوه باغ چی دیر رنګارنګ ګلونه لری. دغه لپاره مونږ تول باید متحد شی او مونږ ترمنځ دیر همکاری کوی.
  مولانا جلال الدین مولوی رومی یا بلخی مونږ ته یوه کتاب ولیکل کوی دی چی تول مهم مسایل دغه کتاب ته موجوده دی. مونږ باید دغه کتاب ولولی او عمل کوی. دغه زمان چی اکثر زمونږ خلک بیسواد دی او تحصیلات نه لری دیر راحت خاین شوی دی ځکه چی نه پوهیږی چی راه یا لاره سالم چیرته دی او غلط لاره ځی؟
  فلات ایران یوه لویی ځمکه دی چی افغانستان دغه شرق ته واقع شوی دی او سیاسی ایران ایران غربی دی پښتو ژبه یوه ایرانی شرقی ژبه دی. تول کردی بلوچی اردو او … ژبی ایرانی ژبه دی. تراوسه پوری مونږ باید دیر سخت متحد شی. زمونږ هیوادونه باید متحد شی او لکه آمریکا یوه بیرق زمونږ تول هیوادونه او ملتونه لپاره لرو او محلی یا ملی بیرقونه باید زمونږ هیوادونه معرفی کوی. لکه آمریکا یا آلمان چی هر ملت یوه بیرق لری اما تول متحد شوی دی او تول یو بیرق لری. مونږ متحد نشی زمونږ تول ملتونه ښه ژوند نه کوالای شی. حریصان مشران زمونږ تول پیسی چی باید ملت لپاره خرڅ شوی دی غلا کوی او مونږ ته وسلی ورکوی او ووایی چی مونږ ترمنځ جګری لرو ځکه چی شیعه سنی قبول نه لری او سنی شیعه ته کافر ووایی او هغوی ملا ووایی چی سنی کوالای شی چی شیعه کسان ووژل کوی ځکه چه دویی کافر دی. زه هیله لرم چی مونږ تول متحد شی او زمونږ هیوادونه دیر آبادی شوی دی او دغه استعمار او استحمار چی مونږ ته ویجار کوی کل زمونږ لری شی.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s