هـيجانات اخير در تركيه من را به  ياد سال پنجاه انداخت 

در اون سالها همه  فكر ميكردند كه به  شهر ارزوها رسيدند   از فردا كه شاه رفت. همه مردم به ارزوهايشان ميرسند استقلال عدالت وووو  مردم تركيه را به ديدن أين فيلم دعوت ميكنم شايد بفهمند. أين ملاها همان دزداني هستند​

​ .كه دار ندار را با هم ميربايند​

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s