چيز خوري جديد علم الهدي

✅سخنرانی این هفته آقای علم الهدی امام جمعه مشهد که به طور خصوصی فقط برای مشهدیان عزیز ایراد فرمودند.هیچ کِفتری، حق نِدره توی صحن امام رضا بَق بقو بُکُنه، چون ای مِشه موسیقی، موسیقی یعنی گناه، هیچ کِفتری حق نِدره جفتک بندزه و بپره بالای او کفتر دِگه و ایطو ایطو خودشه تکون بِده و شهوت بازی بُکنه، یا چینگ تو چینگ هم هی لب بگیرن، اینا همش گنایه، او دنیا تِغاس باید پس بِدن.        

 چغکا! اصن همی چُغُکا هم باید برن، خیلی دِگه شورشه در آوردن، امروز دخترُم مُگف وای آقا جان مو صوبا انقد حال مُکُنُم با جیک جیک ای چُغُکا از خواب بیدار مُرُم، خب ای همش گنایه، باید بزنن توی دهن دخترتان که ایطو با جیک جیک مست نِره، پس هر چُغکی هم که مِخه جیک جیک کنه باید از مِشَد مو بره، مِشَد مو حُرمت دِره، هر شهری بره یک کاریه، عیاشی مِخن بُکُنِن، برن شیراز، اونجه همه عیاشن، آدم نیستن که، او یرگه شاهچراغم که اونجه دفنه هیچ نسبتی با رضای مو نِدره، خیالتایم راحت، برن هر گُهی مِخن بخورن همونجه بخورن، مشهد فقط بره زیارته، اصن همتا از مِشهد مو برن، لاشیا، شماها آدم نِمِرن، حیف مو که بره شما نماز جماعت مُخانُم همش چورتا پیر و پاتال میه، اووَخ یک بچه قِرتی مو پتیخ پتیخ شده میه اینجه کنسرت مِذره یک ملیون آدم مِرن تماشای فسخ و فوجور، خب شماها کدوم گوری هستن وختی مو نماز موخانوم؟ ها؟ اصن وَرخِزن گم شِن برن شهرای دِگه، اینجه فقط بره گریه کردنه، حرمت دِره. 

ختم کلام 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s