موضع رسمی جبهه آزادیخواهان مردم ایران در فراخوان مردم به اتحاد و قیام بر علیه حکومت پلید اسلامی

این موضع رسمی جبهه آزادیخواهان مردم ایران در برابر جمهوری ننگین اسلامی و دعوت همه اقوام و تیره های مردم ایران به پیوستن و اتحاد برای سر نگونی این رژیم دیکتاتور و ضدمردمیست .
انتظار برای فراهم شرایط بهتر در این حکومت سراب است و بهدر دادن زمان . ما برای تشکیل یک کشور آزاد ، دمکراتیک بر مبنای جدایی دین از سیاست و برابری حقوق مسلم هر فرد ایرانی و به باور رساندن آرزوهای مردم در رهایی از استبدادِ فرد سالار خامنه ای ، این دژخیم مغرور و خودخواه به یاری همه ایرانیان فهیم و دردمند که از جور و ستم روزافزون رژیم ملاهای بیسواد به
خشم و تنگ آمده اند نیازمندیم .
ما با همه آحاد مردم ایران عقیده داریم در این راه بزرگ و برای دستیابی به آرمانهای بشری و انسانی باید از جان مایه گذاشت و از خسارتها نهراسید . این حکومت پلید که غاصب روح و روان و جان و مال همه ایرانیان است باید با زور و قدرت باورهای شما از اریکه قدرت ضحاک گونه اش به پایین کشیده شود و اجازه به آن نداد که هر روز بیش از پیش با فریبکاری و وعده های مضحک اینگونه حقوق انسانها را مورد تجاوز خود قرار دهد .
 
به باور ما نشستن و امیدوار بودن به کمک قدرتهای خارجی در به سقوط کشاندن این رژیم خونخوار کاری عبث و بیهوده و همچنان که تاریخ 38 ساله نشان داده باعث از دست رفتن زمان و انرژی جوانان و مردم این سرزمین است . حکومت ملایان خوب میدانند تا مردم دست در دست یکدگر ندارد آنها میتوانند به خیانت و خباثت در سلطه دینی همراه با انتشار جهل و خرافه پرستی خود ادامه داده و با راهنمایی مردم به دعا و ندبه و زاری راه هر گونه اقدام عملی مبتنی برقیام و گرفتن حقوق خود را از آنان سلب نمایند .
 
این سازمان عزم خود را بر جذب جوانان سلحشور و باورمند به نجات ایران جزم نموده و از همه مردم ایران دعوت میکند ضمن تحریم انتخابات نمایشی رژیم ، با پیوستن به جبهه آزادیخواهان مردم ایران و با رساندن این پیغام به به هر کوی و برزن و هر خانواده همه را دعوت نمایند به اتحاد بر علیه دیکتاتوری نظام دینی موجود .
 
برای آزادی کشور ایران با هر مرام و عقیده متحد شوید
 
جبهه آزادیخواهان مردم ایران
Advertisements