رژیم عملا در حال انتخاب رهبر بعدی و پیاده نمودن اهداف خود است , مردم ایران در حال بازی خوردن

 زمزمه انصراف اسحاق جهانگیری به نفع روحانی ، اثبات کننده پروژه انتخاب رئیسی بعنوان رئیس جمهور آینده و رهبربعدی است بر خلاف آنچه مردم میپندارند ابراهیم رئیسی با نفوذ و…